到翻译中文:

  • 汉语     

类似的短语在字典马来文 中文。 (1)

bahasa Cina
中文; 華語

例句与“bahasa cina”,翻译记忆库

add example
ms Dia mahu kamu ajar kung fu cina kepada askar Jepun
zh 他? 说 他 很 欣? 赏 你 想? 让 你 教 日本人? 学 功夫
ms Cina (Hong Kong) Name
zh 繁体中文(香港) Name
ms Dalam sejarah Cina, dalam sejarah mempermalukan
zh 中? 国 史上 最? 烂 , 最? 烂 史上 最? 烂 的 !
ms Tetapan bahasa yang berubah hanya diterapkan pada aplikasi yang baru dimulakan. Untuk mengubah bahasa untuk semua program, anda mesti log keluar dahulu
zh 改变语言设置只会影响到新启动的应用程序 。 要改变所有程序的语言设置, 您必须先注销 。
ms Kekangan dinyatakan dalam bahasa pertanyaan trader
zh Trader 查询语言所表现的约束
ms Alat Rujukan/Pembelajaran Bahasa JepunComment
zh 日语参考/学习工具Comment
ms Di sini anda boleh pilih negara atau wilayah anda. Tetapan untuk bahasa, nombor dan sebagainya akan ditukar secara automatik kepada nilai yang berkaitan
zh 您可以在这里选择您的国家/地区。 语言、 数字等设置将自动切换到相应的值 。
ms Perkataan ini dianggap sebagai " perkataan tak diketahui " kerana ia tidak sepadan dengan mana-mana entri dalam kamus yang digunakan masa ini. Ia juga mungkin perkataan dalam bahasa asing. Jika perkataan itu tiada kesilapan ejaan, anda boleh tambahkannya ke dalam kamus dengan mengklik Tambah Dalam Kamus. Jika anda tidak mahu tambah perkataan tak diketahui ke dalam kamus, tetapi anda ingin biarkan ia tak berubah, klik Abai atau Abai Semua. Bagaimanapun, jika perkataan itu tersilap ejaan, anda boleh cuba cari gantian yang betul dalam senarai di bawah. Jika anda tidak dapat cari gantiannya di sana, anda boleh taipkan ia di dalam kotak teks di bawah, dan klik Ganti atau Ganti Semua
zh 这个单词被认为是“ 未知单词 ” , 因为它不和当前使用的词典中的任何条目相匹配。 它也可能是一个外来语的单词 。 如果该单词并非拼写错误, 您可以点击 添加到字典 将它添加到字典中。 如果您不希望将未知的单词添加到字典中, 但希望将它保持为原样, 请点击 忽略 或者 全部忽略 。 然而, 如果单词的拼写是错误的, 您可以尝试在下面的列表中寻找正确的词替换它。 如果您无法找到可替换的词, 您可以在下面的文本框中输入一个词, 然后点击 替换 或者 全部替换 。
ms Kamus Besar Bahasa Catalan (GRan Enciclopèdia Catalana) Query
zh Catalan 语言的大目录(GRan Enciclopèdia Catalana) Query
ms Di sini anda boleh pilih bahasa yang akan digunakan oleh KDE. Jika bahasa pertama dalam senarai tidak boleh didapati, yang kedua akan digunakan, dan seterusnya. Jika hanya US English boleh didapati, tiada terjemahan telah dipasang. Anda boleh dapatkan pakej terjemahan bagi banyak bahasa dari tempat anda mendapatkan KDE. Ambil perhatian bahawa sesetengah aplikasi mungkin tidak diterjemahkan ke dalam bahasa anda; dalam kes ini, ia secara automatik kembali ke US English
zh 你可以在这里选择 KDE 所使用的语言。 如果列表中的第一种语言不可用, 将使用第二种, 以此类推。 要是只有美国英语, 则代表没有安装任何翻译。 您可以从获得 KDE 的地点获得许多语言翻译包 。 请注意, 可能有一些程序没有被翻译为您所使用的语言。 如果是这样的话, 这些程序依然会使用美国英语 。
ms Dengan kotak kombo ini, anda pilih bahasa yang digunakan untuk mencipta kamus baru daripada bahasa yang sudah dipasang. KMouth akan hanya mengkaji hurai fail dokumentasi bagi bahasa ini
zh 您可使用此复选框选择要使用所安装的何种语言创建新字典。 KMouth 将只会处理此语言的文档文件 。
ms Masukkan teks (dalam bahasa Inggeris, jika boleh) yang anda ingin kemukakan untuk laporan pepijat. Jika anda tekan " Hantar ", mesej e-mel akan dihantar kepada penyenggara program ini
zh 请输入您要提交的错误报告的文本, 尽量用英文 。 如果您按下“ 发送” 按钮, 邮件将被发送给该程序的维护者 。
ms Teks-ke-Tutur Ini ialah konfigurasi bagi servis dcop teks-ke-tutur Ini membolehkan aplikasi lain mengakses sumber teks-ke-tutur Jangan lupa mengkonfigur bahasa piawai untuk bahasa yang anda guna kerana ia akan menjadi bahasa yang paling banyak digunakan oleh aplikasi
zh 文字發音 這是文字發音 DCOP 服務的設定 。 它允許其他應用程式使用文字發音的資源 。 請確定已設定好您所使用的預設語言, 這會被大部份的應用程式所套用 。
ms Semak untuk menyenaraikan semua bahasa di dalam kotak Bahasa di sebelah kiri. Apabila satu bahasa dipilih, kotak Pensintesis akan menayangkan hanya pensintesis yang boleh bertutur dalam bahasa nyang dipilih
zh 勾選後在左方語言盒中會列出所有可用的語言。 選取語言之後, 合成器盒中則會顯示該語言可使用的合成器 。
ms Baiklah, baiklah, bahasa, silakan
zh 好啦 , 好啦 , 注意?? 话 的? 语 言 。
ms Jika anda mahu mengeset nama folder storan IMAP ke dalam bahasa tempatan, anda boleh memilih bahasa berikut. Ambil perhatian bahawa, satu-satunya sebab untuk melakukan ini adalah untuk keserasian dengan Microsoft Outlook. Idea ini dianggap tak elok kerana menyebabkan penukaran bahasa tidak boleh dibuat. Jadi, jangan set jika tidak ada keperluan
zh 如果您要用本地语言设定 IMAP 存储的文件夹名, 请在下面选择可用的语言 。 请注意, 这么做的唯一理由是为和 Microsoft Outlook 兼容, 基本上我们认为这么做是个馊主意。 因为它会使更改语言特性失效 。 所以, 若非必要请不要设定此项 。
ms Ini akan menambah bahasa kepada senarai. Jika bahasa sudah ada dalam senarai, yang lama akan dialihkan
zh 这将向列表中添加一种语言。 如果该语言已经位于列表中, 旧语言将被移动 。
ms Kawan, siapa tahu belajar bahasa Hindi akan berguna?
zh 老兄,? 谁 知道 学了印度语会派上用场? 了 印度?? 派上 用??
ms Di sini anda boleh pilih bahasa mana yang anda ingini untuk pembinaan indeks
zh 在这里您可以选择欲创建索引的语言 。
ms Pilih bahasa yang ingin ditutur. Perhatikan bahawa selepas anda konfigur Penutur, Bahasa yang anda pilih mungkin diatasi oleh pensintesis, bergantung pada opsyen yang anda pilih
zh 選擇要發音的語言。 注意, 在您設定發音員之後, 您所選擇的語言可能依據選項而被合成器蓋過 。
ms Penapis ini dilaksanakan ke atas kerja teks bahasa yang dinyatakan. Anda boleh memilih lebih daripada satu bahasa dengan mengklik butang pelayar dan mengklik Ctrl untuk lebih daripada satu bahasa dalam senarai. Jika kosong, penapis terpakai untuk semua kerja teks bagi sebarang bahasa
zh 此過濾器套用在所指定的語言上。 您可以按下 Ctrl 鍵並點選一個以上的語言。 如果留白的話, 則會套用到任何語言的文字發音工作上 。
ms Medan ini menyatakan arahan yang digunakan untuk teks tutur dan parameternya. KMouth kenal pemegang tempat: % t--teks yang patut dituturkan % f--nama fail yang mengnadungi teks % l--kod bahasa %%--tanda peratus
zh 这个区域指定朗读文本时的命令及其参数。 KMouth 支持下列占位符 : % t--要朗读的文本 % f--包含文本的文件名 % l--语言代码 %%--百分号
ms Modul penskripan (KROSS), pengikatan bahasa Phyton, reka bentuk
zh 脚本模块(KROSS) 、 Python 语言绑定、 设计
ms Alat Rujukan/Pembelajaran Bahasa JepunName
zh 日语参考/学习工具Name
ms Bahasa BerbilangAbbreviation for ' Regular Expresion '
zh 多国语言Abbreviation for ' Regular Expresion '
显示第1。找到51句短语匹配“bahasa cina”。发现在0.626毫秒。翻译记忆库的创建人,但电脑对齐,这可能会导致错误。他们来自许多来源,不检查。被警告。