到翻译中文:

  • 汉语     

类似的短语在字典马来文 中文。 (1)

bahasa Cina
中文; 華語

例句与“bahasa cina”,翻译记忆库

add example
ms Dalam sejarah Cina, dalam sejarah mempermalukan
zh 中? 国 史上 最? 烂 , 最? 烂 史上 最? 烂 的 !
ms Dia mahu kamu ajar kung fu cina kepada askar Jepun
zh 他? 说 他 很 欣? 赏 你 想? 让 你 教 日本人? 学 功夫
ms Cina (Hong Kong) Name
zh 繁体中文(香港) Name
ms Program KDE akan dipaparkan di dalam bahasa yang pertama boleh digunakan di dalam senarai. Jika tiada, Bahasa Inggeris US akan digunakan
zh KDE 程序将用该列表中的第一个可用语言显示 。 如果任何语言都不可用, 将使用美国英语 。
ms Di sini anda boleh pilih bahasa yang akan digunakan oleh KDE. Jika bahasa pertama dalam senarai tidak boleh didapati, yang kedua akan digunakan, dan seterusnya. Jika hanya US English boleh didapati, tiada terjemahan telah dipasang. Anda boleh dapatkan pakej terjemahan bagi banyak bahasa dari tempat anda mendapatkan KDE. Ambil perhatian bahawa sesetengah aplikasi mungkin tidak diterjemahkan ke dalam bahasa anda; dalam kes ini, ia secara automatik kembali ke US English
zh 你可以在这里选择 KDE 所使用的语言。 如果列表中的第一种语言不可用, 将使用第二种, 以此类推。 要是只有美国英语, 则代表没有安装任何翻译。 您可以从获得 KDE 的地点获得许多语言翻译包 。 请注意, 可能有一些程序没有被翻译为您所使用的语言。 如果是这样的话, 这些程序依然会使用美国英语 。
ms Masukkan teks (dalam bahasa Inggeris, jika boleh) yang anda ingin kemukakan untuk laporan pepijat. Jika anda tekan " Hantar ", mesej e-mel akan dihantar kepada penyenggara program ini
zh 请输入您要提交的错误报告的文本, 尽量用英文 。 如果您按下“ 发送” 按钮, 邮件将被发送给该程序的维护者 。
ms Masukkan laluan penuh ke dalam Bahasa Gaya XML-Mengubah fail lembaran gaya (XSLT). Fail XSLT biasanya berakhir dengan sambungan. xsl
zh 输入 XML 样式语言-转换样式表(XSLT) 文件的完整路径。 XSLT 文件通常以. xsl 为扩展名 。
ms Medan ini menyatakan arahan yang digunakan untuk teks tutur dan parameternya. KMouth kenal pemegang tempat: % t--teks yang patut dituturkan % f--nama fail yang mengnadungi teks % l--kod bahasa %%--tanda peratus
zh 这个区域指定朗读文本时的命令及其参数。 KMouth 支持下列占位符 : % t--要朗读的文本 % f--包含文本的文件名 % l--语言代码 %%--百分号
ms Dokumen Bahasa Capaian Tandatas MultimediaName
zh 多媒體取得標記語言文件Name
ms Modul penskripan (KROSS), pengikatan bahasa Phyton, reka bentuk
zh 脚本模块(KROSS) 、 Python 语言绑定、 设计
ms atau baru dan inci Czech Danish Belanda Bahasa Inggeris Perancis Hindi Sepanyol dan Slovak
zh KLettres 能帮助很小的小孩或者学习新语言的成年人 将读音及其字母关联起来 。 有十三种语言可供选择: 英国英语、 捷克语、 丹麦语、 荷兰语、 美国英语、 法语、 德语、 希伯莱语、 意大利语、 卢干达语、 罗马化的印地语、 西班牙语和斯洛伐克语 。
ms Di sini anda boleh pilih bahasa mana yang anda ingini untuk pembinaan indeks
zh 在这里您可以选择欲创建索引的语言 。
ms Pengurus tetingkap boleh kembang dan boleh diskrip dengan bahasa seperti Emacs LispName
zh 可用类似 Emacs Lisp 的语法进行编程的窗口管理器Name
ms Aktifkan pelaksanaan skrip yang ditulis dalam Skrip ECMA (juga dikenal sebagai JavaScript) yang mungkin terkandung dalam halaman HTML. Ambil perhatian bahawa, seperti mana-mana pelayar, mengaktifkan bahasa skrip boleh menimbulkan masalah keselamatan
zh 允许执行 HTML 页面中包含的用 ECMA-脚本(也称 JavaScript) 写成的脚本。 请注意, 和其它浏览器一样, 允许脚本语言可能会带来安全问题 。
ms Tetapan bahasa yang berubah hanya diterapkan pada aplikasi yang baru dimulakan. Untuk mengubah bahasa untuk semua program, anda mesti log keluar dahulu
zh 改变语言设置只会影响到新启动的应用程序 。 要改变所有程序的语言设置, 您必须先注销 。
ms Sokongan asas bagi bahasa pengaturcaraan Ruby. Name
zh C/C++ 语言支持Name
ms Kekangan dinyatakan dalam bahasa pertanyaan trader
zh Trader 查询语言所表现的约束
ms Baiklah, baiklah, bahasa, silakan
zh 好啦 , 好啦 , 注意?? 话 的? 语 言 。
ms Kamus Besar Bahasa Catalan (GRan Enciclopèdia Catalana) Query
zh Catalan 语言的大目录(GRan Enciclopèdia Catalana) Query
ms Jika anda mahu mengeset nama folder storan IMAP ke dalam bahasa tempatan, anda boleh memilih bahasa berikut. Ambil perhatian bahawa, satu-satunya sebab untuk melakukan ini adalah untuk keserasian dengan Microsoft Outlook. Idea ini dianggap tak elok kerana menyebabkan penukaran bahasa tidak boleh dibuat. Jadi, jangan set jika tidak ada keperluan
zh 如果您要用本地语言设定 IMAP 存储的文件夹名, 请在下面选择可用的语言 。 请注意, 这么做的唯一理由是为和 Microsoft Outlook 兼容, 基本上我们认为这么做是个馊主意。 因为它会使更改语言特性失效 。 所以, 若非必要请不要设定此项 。
ms Pilih bahasa yang ingin ditutur. Perhatikan bahawa selepas anda konfigur Penutur, Bahasa yang anda pilih mungkin diatasi oleh pensintesis, bergantung pada opsyen yang anda pilih
zh 選擇要發音的語言。 注意, 在您設定發音員之後, 您所選擇的語言可能依據選項而被合成器蓋過 。
ms Kawan, siapa tahu belajar bahasa Hindi akan berguna?
zh 老兄,? 谁 知道 学了印度语会派上用场? 了 印度?? 派上 用??
ms Apabila opsyen ini dipilih, anda boleh memilih pengekodan sebagai hasil permintaan CDDB. Piawai ini menerangkan hasil CDDB sebagai benar-benar Latin‧. Ini tidak benar kerana pengguna yang bukan bertutur dalam bahasa Inggeris selalunya menggunakan pengekodan ‧ bit yang lain
zh 选择此选项时, 您可以选择 CDDB 请求结果的编码。 CDDB 标准要求结构强制为 Latin‧。 这是不可能的, 因为非英语用户经常使用其它八位编码 。
ms Hanya laman web penuh boleh diterjemah untuk pasangan bahasa ini
zh 只有整个网页才能用这一对语言来翻译 。
ms Semak untuk menyenaraikan semua bahasa di dalam kotak Bahasa di sebelah kiri. Apabila satu bahasa dipilih, kotak Pensintesis akan menayangkan hanya pensintesis yang boleh bertutur dalam bahasa nyang dipilih
zh 勾選後在左方語言盒中會列出所有可用的語言。 選取語言之後, 合成器盒中則會顯示該語言可使用的合成器 。
显示第1。找到51句短语匹配“bahasa cina”。发现在0.271毫秒。翻译记忆库的创建人,但电脑对齐,这可能会导致错误。他们来自许多来源,不检查。被警告。