到翻译中文:

  • 交付項目   
  • 可交付结果   

例句与“boleh dihantar”,翻译记忆库

add example
Teks identifikasi pelayar dihantar ke laman web yang anda lawati. Anda boleh suaikannya menggunakan opsyen yang disediakan di bawah. just a placeholder; do not translate浏览器标识文字将会被发送给您浏览的网站。 您可以使用下面的选项对其进行自定义。 just a placeholder; do not translate
Menyatakan bagaimana sepatutnya KTTS bercakap tentang peristiwa apabila ia diterima. Jika anda pilih " Cakap teks langganan ", masukkan Teks di dalam kotak. Anda boleh menggunakan rentetan pengganti dalam teks: % e Nama peristiwa % a Aplikasi yang menghantar peristiwa % m Mesej yang dihantar oleh aplikasi指定 KTTS 在接收到事件時要怎麼讀。 如果選擇「 讀出自訂的文字 」 , 則在欄位中輸入要讀出來的文字。 您可以在文字中使用底下的代換符號 : % e 事件名稱 % a 送出此事件的應用程式 % m 應用程式送出的訊息
Butang Fail Buka Butang ini cuba membuka fail yang ditonjolkan, supaya anda boleh paparkan atau mengeditnya sebelum dihantar ke sistem cetakan. Jika anda membuka fail, KDEPrint akan menggunakan aplikasi yang padan dengan jenis fail MIME打开文件按钮此按钮将试图打开突出显示的文件, 这样您就可以在将其发送给打印系统前先查看或编辑该文件。 如果您打开文件, KDEPrint 将会使用匹配文件 MIME 类型的应用程序 。
Ingat item yang telah dihantar dalam folder ini, supaya masih boleh digunakan dalam tetingkap penggubah pada masa akan datang记住这个存放已发邮件的文件夹, 以后用于撰写器窗口 。
Menyatakan bagaimana sepatutnya KTTS bercakap peristiwa yang diterima. Jika anda pilih " Cakap teks tersendiri ", masukkan teks di dalam kotak. Anda boleh menggunakan rentetan pengganti berikut dalam teks: % e Nama peristiwa % a Aplikasi yang menghantar peristiwa % m Mesej yang dihantar oleh aplikasi指定当收到事件时 KTTS 应如何读出事件。 如果您选择了“ 读出自定义文本 ” , 请在框中输入文本。 您可以在文本中使用如下占位符 : % e 事件名称 % a 发送事件的应用程序 % m 应用程序发送的消息
Mesej ini mengandungi permintaan untuk menghantar pemberitahuan terima mesej, tetapi pemeritahuan tersebut perlu dihantar kepada lebih daripada satu alamat. Anda boleh sama ada abaikan permintaan ini atau biarkan KMail menghantar respon " ditolak " atau respons normal此信件含有一个请求, 希望您发送接收回执 。 但是它请求将通知发送到多个地址 。 您可以忽略该请求, 或者让 KMail 发送一个“ 拒绝” 或者正常回应 。
Simpan mesej ini dalam folder draf supaya ia boleh diedit dan dihantar kemudian将这封信重新保存在模板文件夹中。 您可以稍后再编辑或者发送 。
Jika opsyen ini diaktifkan, jika boleh dan jika dikehendaki, setiap mesej yang dihantar akan disulitkan; penyulitan automatik ini masih boleh dinyahaktifkan untuk setiap mesej secara berasingan若启用此选项, 只要可以并且您希望加密, 您发送的所有信件都会被加密; 当然, 如果您愿意的话也可以单独禁用每封信的自动加密 。
Keutamaan Kerja Biasanya CUPS mencetak semua kerja setiap baris gilir mengikut prinsip " MDKD ": Masuk Dulu, Keluar Dulu. Opsyen keutamaan ini membenarkan anda menyusun semula baris gilir mengikut keperluan. Ia berfungsi dikedua-dua arah: anda boleh menambah dan juga mengurangkan keutamaan. (Biasanya anda hanya boleh mengawal kerja sendiri sahaja). Oleh kerana keutamaan kerja piawai ialah " ‧ ", sebarang kerja yang dihantar dengan, contohnya, " ‧ " akan dicetak hanya selepas semua yang lain telah selesai dicetak. Sebaliknya, " ‧ " atau keutamaan kerja yang lebih tinggi akan terus ke kedudukan teratas baris gilir yang banyak itu (jika tiada lagi, keutamaan yang lebih tinggi akan hadir). Panduan tambahan untuk pengguna kuasa: Elemen KDEPrint GUI ini sepadan dengan parameter opsyen baris arahan kerja CUPS:-o kerja-keutamaan=... ‧ contohnya: " ‧ " atau " ‧ " atau " ‧ "任务优先级通常, CUPS 会根据“ FIFO” 规则对全部队列进行排队: 先进先出 。 任务优先级选项允许您根据需要对队列的顺序进行调整。 优先级在两个方向进行调整: 您可以增加或减少优先级。 通常您只能控制您自己的任务 。 由于任务的默认优先级为“ ‧ ” , 那么任何以“ ‧” 优先级发送的任务都将等待其它任务全部完成后才开始打印。 同样的 , “ ‧” 或更高优先级的打印任务将会直接排到打印队列的开始位置(如果没有优先级更高的打印任务的话) 。 高级用户的额外提示: 此 KDEPrint GUI 元素匹配 CUPS 命令行任务选项参数 :-o job-priority=... ‧ 例如 : “ ‧ ” 、 “ ‧” 或“ ‧ ”
Masukkan teks (dalam bahasa Inggeris, jika boleh) yang anda ingin kemukakan untuk laporan pepijat. Jika anda tekan " Hantar ", mesej e-mel akan dihantar kepada penyenggara program ini请输入您要提交的错误报告的文本, 尽量用英文 。 如果您按下“ 发送” 按钮, 邮件将被发送给该程序的维护者 。
Undangan biasanya dihantar sebagai lampiran kepada mel. Sebaliknya, suis ini menukar mel undangan untuk dihantar di dalam teks mel; Ini perlu untuk menghantar undangan dan jawapan kepada Microsoft Outlook. Tetapi, jika ini dilakukan, anda tidak lagi mendapat teks huraian yang boleh dibaca oleh program; jadi, mesej ini kelihatan ganjil bagi mereka yang mempunyai program e-mel yang tidak memahami undangan tersebut. Pemilik program e-mel yang memahami undangan ini tidak akan menghadapi sebarang masalah邀请经常以邮件的附件发送。 这一开关将把邀请邮件发送为邮件的文本; 要与 Microsoft Outlook 之间发送邀请和回复邀请, 必须选中此设置 。 但是, 当您执行此操作时, 您将无法得到邮件程序阅读的描述性文本; 所以, 对于那些使用无法理解邀请的电子邮件程序的人们, 最后的信件可能看起来十分差劲 。 如果用户所使用的电子邮件程序可以理解邀请, 则仍没有什么问题 。
Simpan mesej ini dalam folder draf supaya ia boleh diedit dan dihantar kemudian将这封信保存在草稿文件夹中。 您可以稍后再编辑或者发送 。
Anda tidak tahu apa-apa tentang penyulitan? Tidak mengapa, cipta sendiri pasangan kekunci dalam tetingkap pengurusan kekunci. Kemudian eksport kekunci awam anda & melkan kepada kawan anda. Suruh mereka lakukan perkara yang sama & import kekunci awam mereka. Akhir sekali, untuk menghantar mesej yang disulitkan, taipkan dalam editor Kgpg, kemudian klik " sulitkan ". Pilih kekunci kawan anda dan klik " sulitkan " sekali lagi. Mesej ini akan disulitkan, sedia untuk dihantar melalui e-mel您一点关于加密的知识也没有 ? 没问题, 只要简单地在密钥管理窗口中给您自己创建一对密钥, 然后将您的公开密钥发送给您的朋友们即可 。 让他们也照这样做, 并导入他们的公开密钥。 最后, 对要发送加密的信件, 只要在 KGpg 编辑器里输入它, 然后点击“ 加密” 即可 。 选择您朋友的公开密钥, 再次点击“ 加密 ” 。 该信件将会被加密, 然后就能用电子邮件发送了 。
Jika opsyen ini diaktifkan, teks yang ditandatangan/disulitkan akan dipaparkan dalam tetingkap berasingan, membolehkan anda melihat rupanya sebelum dihantar. Ini idea yang bagus untuk mengesahkan sama ada sistem penyulitan anda berfungsi atau tidak启用此选项后, 签名或加密后的文本会在一个单独的窗口内显示, 让您在发送之前知道它在加密以后的样子。 如果您要验证自己的加密功能是否正常工作, 启用它是个好主意 。
Olivetti (Hitam dihantar selepas CMYOlivetti (CMY后发送黑色
Anda hendaklah mengedit penejelasan sebelum laporan dihantar您必须在发送错误报告前编辑好错误描述。 unknown application
Mesej yang dihantar pada ${ tarikh } kepada ${ kepada } dengan subjek" ${ subjek } " telah hapuskan tanpa dilihat. Tiada jaminan bahawa mesej tersebut tidak akan di " nyahhapus " dan bagaimanapun akan dibaca kemudian在 ${ date } 发送给 ${ to } 主题为“ ${ subject } ” 的信件在没有看过的情况下被删除。 无法保证信件是否会被“ 取消删除” 并被阅读 。
Gagal mengalihkan mesej " % ‧ " dari " peti keluar " ke folder " mel dihantar " Mungkin kurang ruang pada cakera atau keizinan tulis. Betulkan masalah tersebut dan alihkan mesej secara manual将已发送信件 % ‧ 从“ 发件夹” 移动到“ 已发文件夹” 失败 。 可能的原因是缺少磁盘空间或写权限。 请试着修复此问题然后手工移动信件 。
Konfigur pemberitahuan cuti untuk dihantar配置要发送的休假自动回复信件 :
Kelas Pencetak Gunakan ini untuk mencipta kelas pencetak. Apabila menghantar satu dokumen ke kelas, sebenarnya dokumen tersebut dihantar ke pencetak (melahu) pertama yang terdapat dalam kelas tersebut. Rujuk dokumentasi CUPS untuk maklumat lanjut tentang kelas pencetak打印机类 适合创建一类打印机。 将文档发送到该类时, 文档将会被发送到该类中第一个空闲的打印机。 请参看 CUPS 的文档中关于打印机类的更多信息 。
Jika ini dibuka, pengguna tidak nampak tetingkap penggubah mel. Mel undangan akan dihantar secara automatik开启此选项时, 用户将无法看到邮件撰写器窗口。 邀请邮件是自动发送的
Jika opsyen ini diaktifkan, teks yang ditandatangani/disulitkan akan dipaparkan dalam tetingkap berasingan, membolehkan anda tahu bagaimana rupanya sebelum dihantar. Ini idea yang baik apabila anda ingin memastikan bahawa sistem penyullitan ini berfungsi dengan baik如果启用此项, 签名/加密文本会被显示在独立窗口内, 让您知道它在发送前看上去是什么样子。 如果您想验证自己的加密系统能否正常工作, 这么做很合适 。
Mesej yang dihantar pada ${ tarikh } kepada ${ kepada } dengan subjek " ${ subjek } " telah dipaparkan. Tiada jaminan bahawa mesej telah dibaca atau difahami在 ${ date } 发送给 ${ to } 主题为“ ${ subject } ” 的信件已经显示。 无法保证信件是否已被阅读或理解 。
Perhatikan mesej dari pengguna setempat yang dihantar dengan arahan write atau wall Name监视本地用户发出的 write 或 wall 消息Name
Amaran: Data akan dihantar tanpa enkrip. Anda pasti mahu teruskan?警告: 您的数据即将在网络上不加密传输 。 您确定要继续吗 ?
显示第1。找到1013句短语匹配“boleh dihantar”。发现在0.816毫秒。翻译记忆库的创建人,但电脑对齐,这可能会导致错误。他们来自许多来源,不检查。被警告。